I. Vzájemné vztahy
Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi provozovatelem Domyno Fitness, Domyno Sportovní Akademie, Domyno Burger Baru a Domyno Progym, kterým je společnost Domyno Sport s.r.o. se sídlem Praha, Novodvorská 1062/12, PSČ 142 00, IČ: 08366322 (dále také „provozovatel“, či pro potřeby ochrany osobních údajů také „správce“) a jeho zákazníky (dále také „klient“, či pro potřeby ochrany osobních údajů „subjekt údajů“).

II. Klient
Klientem se rozumí osoba, která uzavřela s provozovatelem smlouvu o členství, nebo které byl umožněn vstup na základě uhrazeného vstupu či na základě jiné formy vstupu dle aktuální nabídky provozovatele, nebo ten, kdo vstoupí do prostoru Domyno Fitness, Domyno Sportovní Akademie, či Domyno Burger Baru (dále také jen „klient“).

III. Služby
Službami poskytovanými provozovatelem se rozumí poskytování prostorů, zařízení a strojů ke cvičení, organizování různých druhů cvičení, lekcí a jiných sportovních aktivit, včetně zajištění instruktorů pro tyto aktivity, smluvních trenérů, dále také zprostředkování masáží, masérek a služeb s tím spojených, nabídka maloobchodního a restauračního prodeje dle aktuálních nabídek. Veškeré služby jsou pečlivě definovány na oficiálních webových stránkách provozovatele www.domyno.cz.

IV. Povinnosti klientů
Každý klient je povinen se seznámit s těmito Obchodními podmínkami, které jsou umístěny na recepcích Domyno Fitness, Domyno Sportovní Akademie a rovněž jsou zveřejněny na oficiálních webových stránkách společnosti. Dále je povinen se jimi řídit, jakožto i pokyny instruktorů či jiných oprávněných osob poskytujících služby klientům jménem provozovatele.

Během provozu je vždy přítomen personál, který má náležité odborné vzdělání, které jej opravňuje k poskytování služeb a který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce, ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění, atd.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Strojové vybavení sportoviště (fitness stroje apod.) je klient povinen používat pouze předepsaným způsobem. Každý klient si dále musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Před první návštěvou doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení a jejich zdravotní stav se svým lékařem. Osoba, vědoma si vlastních zdravotních obtíží (zejména onemocnění oběhové soustavy srdce, cév, krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, alergie, onemocnění kůže atd.) musí před návštěvou konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. O těchto omezeních je klient povinen při každé návštěvě informovat personál a následně respektovat jeho pokyny. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit zdravotní stav jeho, či dalších klientů, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Provozovatel není odpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoli zranění je každý klient povinen toto neprodleně oznámit provozovateli.

Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) jsou určeny výhradně šatní skříňky. Klient je zodpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skříňky. Nebude-li skříňka uzamčena, neodpovídá provozovatel za škodu na věcech v ní odložených. Klient je povinen při odchodu ze šatny svou šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Klient je povinen v průběhu cvičení řádně opatrovat klíč od šatní skříňky, přičemž odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, jeho poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty či poškození je klient povinen uhradit částku 300 Kč jako náklady za výměnu zámku.

Peníze a další cennosti nesmí být ponechány v šatních skříňkách.

Potřebuje-li klient ke svému cvičení sportovní náčiní, nářadí či nějaké pomůcky, musí používat výhradně těch, které se nacházejí v prostorách provozovatele. Po jejich použití je povinen tyto cvičební pomůcky vrátit tam kam patří, aby je další klient nalezl tam, kde je jejich místo. Při zjištění jakéhokoli poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek je povinností každého klienta uvedenou skutečnost bez odkladu oznámit personálu.

Ve všech vnitřních i vnějších prostorách provozovatele platí přísný zákaz kouření. Výjimku tvoří venkovní terasa Domyno Burger Baru, kde je kouření povoleno v rámci návštěvy restaurace. Do všech prostor provozovatele je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, které by vedlo ke znečištění vnitřních prostor. V případě venkovních sportovišť, je klient povinen upravit (očistit) svůj oděv tak, aby nezpůsobil znečištění vnitřních prostor. Pro Domyno Sportovní Akademii, kde jsou venkovní cvičiště, tenisové a beachvolejbalové kurty, jsou před vstupem do Domyno Burger Baru umístěna košťátka na ometení písku z bot, oděvu i těla. V případě porušení tohoto nařízení je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby prostory neprodleně opustily. Pokud tak neučiní, mohou být bez náhrady vyvedeny.

V. Ceny služeb provozovatele
Ceny jednotlivých služeb jsou stanoveny ceníky, které vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby lze ze strany provozovatele kdykoliv a náhle upravovat. Ceníky jsou dostupné na webových stránkách provozovatele na www.domyno.cz a www.domynoonline.cz a také v Domyno Aplikaci a na recepcích Domyno Akademie a Domyno Fitness.

Studenti senioři a držitelé průkazu ZTP mohou mít po předložení příslušného dokladu (ISIC karta/ZTP či Občanský průkaz) slevu ze Základní ceny služeb jednotlivých hodin/lekcí, případně z Neomezeného členství. Konkrétní možnosti a slevy jsou vždy uvedeny v aktuálním ceníku služeb na www.domyno.cz. Čerpá-li student, senior či ZTP jakoukoliv slevu, je povinen vždy předkládat příslušný doklad (ISIC karta/ZTP či Občanský průkaz).

VI. Multisport
Držitelé karty Multisport mohou zdarma navštívit pouze jednu vybranou hodinu/lekci v jednom dni, přičemž se v takovém případě musí vždy prokázat platnou kartou Multisport, které je vedena na jejich jméno. Chtějí-li navštívit hodinu další, musí použít k jejímu zaplacení Domyno Zákaznickou Kartu. Karta Multisport neopravňuje svého držitele ke vstupu na všechny sportovní aktivity provozovatele. Více informací o možnostech uplatnění karty Multisport žádejte na recepcích Domyno Akademie a Domyno Fitness. Každý kdo chce využívat možnosti rezervace, musí být držitelem Domyno Zákaznické Karty na které musí mít minimální výši depositu v hodnotě 199 Kč (platí i pro držitele karty Multisport).

VII. Rezervační řád
Každý kdo chce využívat možnosti rezervace, musí být držitelem Domyno Zákaznické Karty. Ta je mu vystavena zdarma po osobní registraci na recepci Domyno Fitness či Domyno Akademie. Rezervace na lekce/hodiny mohou klienti realizovat prostřednictvím rezervačního webového portálu www.domynoonline.cz, nebo prostřednictvím Domyno Aplikace. Rezervace slouží k zajištění místa na hodině/lekci, neboť kapacita je vždy omezena. Rezervace je zdarma.

Pro přihlášení klient použije tato data:
LOGIN: číslo Domyno Zákaznické Karty
HESLO: telefonní číslo

V případě, že se klient z jakéhokoliv důvodu nemůže dostavit na svou, již rezervovanou hodinu, může rezervaci zdarma zrušit těmito způsoby:

Sám, přihlášením do online rezervací a stornováním své hodiny.
Na telefonních číslech Domyno Sportovní Akademie: 728 034 457.
Na telefonních číslech Domyno Fitness: 606 667 066.

Pozor, v případě, že bude rezervace zrušena méně než šest hodin před začátkem lekce, nebo v případě že klient svou rezervovanou hodinu/lekci nenavštíví, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny rezervované hodiny/lekce. V případě solária je to 100% z částky za rezervované minuty.

Rezervaci nelze učinit ani zrušit e-mailem ani po sms!

Rezervační systém Domyno automaticky, měsíc předem, upozorňuje klienty (emailem) na případné změny, jako jsou například expirace depositu, či končící členství ve skupině. Pro správné fungování je nutné, aby měl každý klient vyplněn svůj profil, zejména pak emailový kontakt. Ten je možné uložit nejen v Online rezervačním systému na www.domynoonline.cz ale rovněž také v Domyno Aplikaci, nebo jej sdělit recepční na recepci v Domyno Akademii či v Domyno Fitness. V případě, že klient nemá vyplněný email, nemůže být systémem upozorněn na expiraci depositu či končící členství ve skupině, či na případné speciální akce provozovatele.

A) Kapacita jednotlivých sportovišť je omezena v souvislosti s prostorem, cvičebními pomůckami atp. Nejdříve jsou odbaveni ti klienti, kteří jsou řádně přihlášeni v rezervačním systému a teprve po nich jsou do lekcí vpuštěni nepřihlášení klienti.

B) V případě, že se na lekci dostaví jeden, nebo dva klienti, je tato lekce bez náhrady zrušena. Případným přihlášeným klientům se v takovém případě vrací vstup. Rezervace na lektorované hodiny je opravdu nutná! V případě, že na lekci nebudou přihlášeni minimálně 3 klienti 60min před lekcí, bude lekce zrušena. 

VIII. Domyno Zákaznická Karta
Pro využívání služeb provozovatele jsou klientům vydávány na obou recepcích Domyno Zákaznické Karty. Personál ji vydá okamžitě, po vyplnění karty Osobní údaje klienta. Ta slouží pro pozdější doplnění informací o klientovi do rezervačního systému a k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů klienta. Domyno Zákaznická Karta je poté zdarma vydána. Pro správnou funkci karty je nutné zabránit jejímu kontaktu s magnetickým zářením (telefony, rádia, reproduktory atp.). V případě ztráty Domyno Zákaznické Karty je klientovi naúčtován poplatek 100 Kč za vydání duplikátu.

IX. Deposit
Ve svém osobním profilu, který je veden v elektronické formě na straně provozovatele, má klient přehled o stavu svého depozitu (finančních prostředcích), o realizovaných/nerealizovaných a rezervovaných lekcích, o členství v zákaznických skupinách a o osobních údajích, které poskytuje provozovateli. Depozit je možné si na kartu zakoupit buď na recepci Domyno Fitness, nebo Domyno Sportovní Akademie. Platba je možná bankovní kartou, v hotovosti či fakturou na základě některého z benefitních programů zaměstnavatele klienta. Depozit se ihned zobrazí v osobním profilu klienta. Každý kdo chce využívat možnosti rezervace, musí mít na své kartě minimální výši depositu v hodnotě 199 Kč (platí i pro držitele karty Multisport). Tato jistina slouží výhradně pro případný stornopoplatek, pokud klient zruší svou hodinu méně než 6 hodin před jejím začátkem, nebo v případě, že se na hodinu nedostaví. V případě solária musí mít deposit ve výši rezervovaných minut.

Platnost depositu je omezena na 1 rok. Po jeho expiraci je neaktivní deposit zrušen. Nevyčerpaný deposit není možné proplatit. Provozovatel není povinen poskytnout opětovné nabití nevyčerpaných peněz. Zakoupením depositu a jeho dobitím klient vyjadřuje s touto skutečností dobrovolný souhlas. O expiraci depositu je klient upozorněn automaticky zaslaným emailem s měsíčním předstihem.

Deposit je rovněž možné dobít prostřednictvím internetu, převodem z účtu. I v takovém případě dojde k prodloužení platnosti depositu o další 1 rok. Minimální částka pro dobití depositu přes internet je 500 Kč. (službu zajišťuje GoPay). Možnost dobití depositu najdete ve svém profilu po přihlášení na www.domynoonline.cz nebo v Domyno aplikaci.

X. Členství v Zákaznických skupinách
Výše vloženého depositu zvýhodňuje cenu hodin/lekcí až o 15%. Každý klient, který si vloží na svou kartu deposit, je systémem automaticky zařazen do příslušné Zákaznické skupiny. Ta se mění automaticky, dle výše vkladu depositu takto:

Při dobití 1 Kč až 999 Kč bez bonusu, skupina: Deposit 1-999, platnost depositu 1 rok od jeho nabití.
Při dobití 1.000 Kč až 2.999 Kč sleva 10%, skupina: Deposit 1000, platnost depositu 1 rok od jeho nabití.
Při dobití nad 3.000 Kč sleva 15%, skupina: Deposit 3000, , platnost depositu 1 rok od jeho nabití.

Členství ve skupině je časově omezeno na 1 rok. Členství v daných skupinách se prodlouží automaticky o další dobu při každém dobití depositu o jakoukoliv částku na recepci Domyno Fitness, nebo Domyno Sportovní Akademie. Pokud klientovi expiruje členství v některé z uvedených skupin, nemá to žádný vliv na výši depositu. Jeho výše zůstává ztrátou zákaznické skupiny nedotčena! O končící platnosti členství ve skupině je klient upozorněn automaticky zaslaným emailem s měsíčním předstihem.

Členství v zákaznických skupinách ovlivňuje konkrétní cenu za služby provozovatele. V případě využívání rezervačního portálu (webové rozhraní nebo mobilní aplikace), systém rezervuje danou hodinu/lekci s přihlédnutím na aktuální platnou Zákaznickou skupinu. Nejedná se v takovém případě o platbu, pouze o rezervaci. Skutečná platba za rezervovanou hodinu/lekci se realizuje v okamžiku, kdy se na ní klient/ka dostaví.

Reálný příklad: Klient má rezervovány lekce na týden dopředu se slevou 15% ze základního vstupného pro držitele Domyno Zákaznické Karty (dobil si 3000 Kč a je tak členem skupiny Deposit 3000). V okamžiku platby (návštěvy dané lekce) již není členem skupiny Deposit 3000 (skupina expirovala, nebo došlo k nabití nižší částky a zařazení do jiné Zákaznické skupiny) a proto je systémem prováděna platba v příslušné výši. Například pouze se slevou 10% nebo v hodnotě základního vstupného pro držitele Domyno Zákaznické Karty.

XI. Ochrana osobních údajů v souladu s „GDPR“
Provozovatel dle čl. I. těchto Obchodních podmínek zpracovává osobní údaje klientů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

A. Vedení zákaznických účtů
V souvislosti s vedením zákaznických účtů a za účelem plnění povinností provozovatele k stálým zákazníkům (držitelům Domyno Zákaznické Karty) provozovatel zpracovává následující osobní údaje klientů: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, státní příslušnost, telefon, email. Podrobné informace o tomto nakládání s osobními údaji klientů jsou k dispozici na recepci.

B. Informace zájemcům o zasílání zvýhodněných nabídek a ostatních sdělení
Žadatelé o vydání Domyno Zákaznické Karty mají možnost zvolit udělení souhlasu se zasíláním zvýhodněných nabídek a ostatních sdělení provozovatele, a to zaškrtnutím příslušného políčka v žádosti (v listinné či elektronické formě). K zajištění vyšší relevance takových sdělení má klient možnost sdělit provozovateli následující nepovinné osobní údaje: pohlaví, datum narození. Souhlas se zasíláním marketingových sdělení, jakož i souhlas se zpracováváním nepovinných osobních údajů, je klient oprávněn kdykoliv odvolat.

C. Obrazové propagační materiály
V souvislosti s provozováním areálu může provozovatel příležitostně pořizovat obrazové záznamy provozu, zejména v souvislosti s pořádáním významnějších akcí; takové záznamy jsou pořizovány prostřednictvím snadno viditelné osoby. Tyto obrazové záznamy provozovatel uveřejňuje na svých internetových stránkách www.domyno.cz v sekci „fotogalerie“. Z ryze praktických důvodů provozovatel neoslovuje účastníky takových akcí s žádostí o udělení souhlasu s pořizováním takových záznamů, nýbrž tyto zpracovává na základě svého oprávněného zájmu na prezentaci.

Jakákoli osoba, která si nepřeje být zaznamenána na takto pořizovaný obrazový materiál, je oprávněna o této skutečnosti zdvořile informovat osobu, která záznam pořizuje; v takovém případě bude pořizování záznamu žadatele zanecháno, resp. minimalizováno na zcela nezbytnou intenzitu v souvislosti s pořizováním záznamů ostatních osob a aktivit.

Jakékoli osoba, která si přeje odstranění již uveřejněného obrazového záznamu z internetových stránek provozovatele, je oprávněna provozovatele požádat o odstranění takového záznamu. Žádosti bude vyhověno bez zbytečného odkladu.

Obrazové záznamy, které jsou na internetových stránkách provozovatele zveřejněny již alespoň po dobu 6 měsíců, přičemž provozovatel neobdržel žádnou žádost o odstranění takového záznamu, může provozovatel ve výjimečných případech použít též ke zhotovení tištěného propagačního materiálu. Zaznamenaná osoba má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že hodlá podat stížnost v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů (obrazových záznamů).

D. Pořizování záznamů kamerovým systémem
Za účelem zajištění bezpečnosti osob a majetku jakož i prevence škodních událostí provozovatel dohlíží nad některými prostory prostřednictvím kamerového systému. Monitorovaný prostor je označen cedulí s piktogramem kamery a doprovodným textem odkazujícím na podrobnější informace o uvedeném způsobu zpracovávání osobních údajů a právech dotčených osob, které jsou návštěvníkům k dispozici na recepci areálu.
Obrazové záznamy pořízené kamerovým systémem jsou uchovávány po dobu 4-6 kalendářních dnů, v závislosti na aktuální kapacitě kamerového systému. Pokud jsou během uvedené doby předány Policii ČR, případně jinému příslušnému orgánu veřejné správy, případně použity samotným provozovatelem k zajištění a uplatnění jeho práv, jsou takové záznamy zpracovávány po celou dobu trvání stanoveného účelu jejich použití.

XII. Pověřenec osobních údajů
Všechny záznamy o činnostech zpracování osobních údajů jsou bezpečně uloženy u pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) v prostoru provozovatele. Jako pověřenec správy osobních údajů byl pro společnost Domyno Sport s.r.o. ustanoven Milan Kabrna DPO

Provozovatel je oprávněn tato Obchodní podmínky kdykoli změnit. Držitelé Domyno Zákaznické Karty jsou o změnách těchto obchodních podmínek informování též emailem. Z uvedeného důvodu je držitel Domyno Zákaznické Karty povinen sdělit provozovateli emailovou adresu, kterou skutečně pravidelně a průběžně používá. Aktuální znění Obchodních podmínek je vždy k dispozici na recepci Domyno.

o změnách těchto obchodních podmínek informování též emailem. Z uvedeného důvodu je držitel Domyno Zákaznické Karty povinen sdělit provozovateli emailovou adresu, kterou skutečně pravidelně a průběžně používá. Aktuální znění Obchodních podmínek je vždy k dispozici na recepci Domyno.

V Praze dne 1. února 2019
Za Domyno Sport s.r.o. :
Milan Kabrna DPO kabrnam@domyno.cz | 608 101 787

Provozovatel dle čl. I. Obchodních podmínek zpracovává osobní údaje klientů a proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Informace pro držitele Domyno Zákaznické Karty v souvislosti se zpracováváním jejich osobních údajů

 1. Podmínky zpracování osobních údajů

a) Totožnost správce osobních údajů a jeho pověřence
Správcem osobních údajů o stálých zákaznících je provozovatel areálu Domyno Wellness, Domyno Sportovní Akademie, Domyno Burger Baru a Domyno Progym, kterým je společnost Domyno Sport s.r.o. se sídlem Praha, Novodvorská 1062/12, PSČ 142 00, IČ: 08366322 (dále také „provozovatel“, či pro potřeby ochrany osobních údajů také „správce“).

Pověřencem správy osobních údajů byl pro společnost Domyno Sport, s.r.o. ustanoven Milan Kabrna DPO. V případě jakýchkoliv dotazů či jiných podnětů se obraťte emailem na adresu pověřence správy osobních údajů: kabrnam@domyno.cz

b) Osobní údaje podléhající zpracování
Provozovatel zpracovává ve formě osobních záznamů klientů tyto osobní údaje klientů: jméno, příjmení, titul, datum narození, telefon, email.

c) Právní titul zpracování osobních údajů
Provozovatel zpracovává osobní údaje o stálých zákaznících na základě zákonné licence, a to jako zpracování osobních údajů, které je nezbytné k plnění právních povinností provozovatele vůči stálým zákazníkům, resp. vůči držitelům Domyno Zákaznické Karty.

d) Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů klientem
Provozovatel tímto poskytuje poučení, že poskytnutí osobních údajů je nezbytné k vydání a provozu Domyno Zákaznické Karty, tzn. pro zájemce o vydání a držení Domyno Zákaznické Karty je poskytnutí osobních údajů povinné.

e) Účel, k němuž jsou osobní údaje zpracovány
Účelem zpracování je administrativa a organizační zajištění rezervací klienta, jakožto i možnost automatických zasílání sdělení o trvání členství, expiraci depositu, obchodních a marketingových nabídek provozovatele a dalších nezbytných informací, jakož i veškerých ostatních záležitostí týkajících se vztahu poskytovatelem s klientem jakožto držitelem Domyno Zákaznické Karty.

f) Prostředky a způsob zpracování osobních údajů
Klienti poskytují své osobní údaje vyplněním karty Osobní údaje klienta při registraci, případně udělením souhlasu v osobním profilu klienta, který je pro potřeby rezervací veden v elektronické formě na straně provozovatele.
Osobní údaje jsou zpracovávány provozovatelem a to formou vlastní počítačové databáze vedené odděleně od ostatních dat provozovatele.
1. Osoby, jimž mohou být osobní údaje zpřístupněny
Provozovatel nezpřístupňuje osobní údaje o stálých zákaznících dalším osobám.
2. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány
Provozovatel zpracovává osobní údaje o stálých zákaznících po dobu, po kterou trvá postavení klienta jako stálého zákazníka, resp. po dobu, po kterou je klient oprávněným držitelem Domyno Zákaznické Karty. K ukončení zpracování těchto osobních údajů a jejich vymazání dochází do 1 pracovního dne od ukončení postavení klienta jako stálého zákazníka, resp. od ukončení jeho Domyno Zákaznické Karty.

Údaje uvedené na klientem vyplněné kartě Osobní údaje klienta jsou v papírové podobě uchovávány v archívu provozovatele a to nejpozději do okamžiku převedení údajů z karty Osobní údaje klienta do příslušné počítačové databáze provozovatele, které se uskuteční vždy nejpozději do 7 pracovních dnů od převzetí karty Osobní údaje klienta provozovatelem.

2. Informace o právech klientů v souvislosti se zpracováváním jejich osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Na základě uvedených předpisů tímto provozovatel jakožto správce poskytuje klientům jakožto subjektům údajů následující informace o jejich právech, která jim z těchto předpisů vyplývají:

 a) Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 Nařízení má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od správce:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, i kopii osobních údajů.

b) Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 Nařízení má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude správce zpracovávat. Subjekt údajů má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm správce zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede správce bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

c) Právo na výmaz
Dle čl. 17 Nařízení má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud subjekt údajů využije u správce svého individuálního práva na výmaz osobních údajů, je povinen o tuto skutečnost požádat písemně pro potřeby vedení záznamu o zpracování osobních údajů u správce. Správce žádosti vyhoví bezodkladně a v co možná nejkratším možném čase, a provede výmaz příslušných osobních údajů subjektu údajů. V takovém případě subjekt údajů přestává být pro správce klientem a vzdává se tím veškerých výhod i povinností. Příslušné osobní údaje budou trvale zrušeny a generálně bez možnosti obnovy vymazány. Subjekt údajů přestává být členem všech zákaznických skupin, přestává být držitelem Domyno Zákaznické Karty a v důsledku přestává být stálým zákazníkem správce.

O tomto faktu je v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů veden u správce trvalý záznam, včetně žádosti subjektu údajů o výmaz.

d) Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 Nařízení má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

e) Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Dle čl. 19 Nařízení má subjekt údajů právo na oznámení ze strany správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude správce informovat subjekty údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

f) Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 Nařízení má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce o předání těchto údajů jinému správci s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle čl. 21 Nařízení má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce. V případě, že správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. V takovém případě subjekt údajů přestává být pro správce klientem a vzdává se tím veškerých výhod i povinností. Příslušné osobní údaje budou trvale zrušeny a generálně bez možnosti obnovy vymazány. Subjekt údajů přestává být členem všech zákaznických skupin, přestává být držitelem Domyno Zákaznické Karty a v důsledku přestává být klientem správce.

O tomto faktu je v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů veden u správce trvalý záznam, včetně žádosti subjektu údajů o výmaz.

h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Podle článku 22 Nařízení, subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, ledaže takové rozhodnutí je

 1. a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
 2. b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
 3. c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

V případech uvedených v písm. a) a c) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

 i) Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
Podle článku 34 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

Oznámení subjektu údajů se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:

 1. a) správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;
 2. b) správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů se již pravděpodobně neprojeví;
 3. c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být subjekty údajů informovány stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.

 j) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Osobní údaje o stálých zákaznících jsou zpracovávány na základě zákonné licence, a to jako zpracování osobních údajů, které je nezbytné k plnění právních povinností provozovatele vůči stálým zákazníkům, resp. vůči držitelům Domyno Zákaznické Karty. Z uvedeného důvodu není k zpracovávání těchto osobních údajů zapotřebí souhlasu subjektu údajů, tzn. ani není možné takový souhlas odvolat.

Stálý zákazník však může kdykoli odvolat svůj souhlas poskytnutý k zasílání informací o zvýhodněných nabídkách. V takovém případě dojde též k ukončení zpracovávání veškerých osobních údajů stálého zákazníka, jejichž zpracování není nezbytné k plnění povinností provozovatele vůči držitelům Domyno Zákaznické Karty.

Provozovatel jakožto správce zpracovává osobní údaje o stálých zákaznících po dobu, po kterou trvá postavení klienta jako stálého zákazníka, resp. po dobu, po kterou je klient oprávněným držitelem Domyno Zákaznické Karty. K ukončení zpracování těchto osobních údajů a jejich vymazání dochází maximálně do 7 pracovních dnů od ukončení postavení klienta jako stálého zákazníka, resp. od ukončení jeho Domyno Zákaznické Karty.

Údaje uvedené na klientem vyplněné kartě Osobní údaje klienta jsou v papírové podobě uchovávány v archívu provozovatele a to nejpozději do okamžiku převedení údajů z karty Osobní údaje klienta do příslušné počítačové databáze provozovatele, které se uskuteční vždy nejpozději do 7 pracovních dnů od převzetí karty Osobní údaje klienta provozovatelem.

k) Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě stížnosti
Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že hodlá podat stížnost v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů.

l) Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Všechny záznamy o činnostech zpracování osobních údajů jsou bezpečně uloženy u pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) v prostoru provozovatele. Jako pověřenec správy osobních údajů byl pro společnost Domyno Sport, s.r.o. ustanoven Milan Kabrna DPO

V případě jakýchkoliv dotazů pište na: Milan Kabrna: kabrnam@domyno.cz

Zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému 

1. Podmínky zpracování osobních údajů

a) Totožnost správce osobních údajů a jeho pověřence
Správcem osobních údajů o stálých zákaznících je provozovatel areálu Domyno Wellness, Domyno Sportovní Akademie, Domyno Burger Baru a Domyno Progym, kterým je společnost Domyno Sport s.r.o. se sídlem Praha, Novodvorská 1062/12, PSČ 142 00, IČ: 08366322 (dále také „provozovatel“, či pro potřeby ochrany osobních údajů také „správce“).

Pověřencem správy osobních údajů byl pro společnost Domyno1 s.r.o. ustanoven Milan Kabrna DPO. V případě jakýchkoliv dotazů či jiných podnětů se obraťte emailem na adresu pověřence správy osobních údajů: kabrnam@domyno.cz

b) Osobní údaje podléhající zpracování
Provozovatel prostřednictvím kamerového systému zpracovává následující osobní údaje – podobizna, lokomoce (pohyb) a biometrické údaje v podrobnostech nezbytných pro ztotožnění zaznamenané osoby.

c) Právní titul zpracování osobních údajů
Provozovatel zpracovává osobní údaje o osobách nacházejících se v areálu Domyno na základě zákonné licence, a to jako zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro zajištění a uplatnění právních nároků.

d) Účel, k němuž jsou osobní údaje zpracovány
Účelem zpracování je obstarání důkazních prostředků pro eventuální následné použití Policií ČR a orgány veřejné správy při odhalování páchání trestné činnosti a přestupků, případně pro eventuální následné použití samotným provozovatelem k zajištění a uplatnění jeho právních nároků.

e) Prostředky a způsob zpracování osobních údajů
Sběr osobních údajů provádí provozovatel a to zaznamenáním obrazu osob prostřednictvím kamerového systému a následnou dočasnou archivací záznamu na datovém nosiči.
1. Osoby, jimž mohou být osobní údaje zpřístupněny
Provozovatel zpřístupňuje osobní údaje (kamerové záznamy) Policii ČR a orgánům veřejné správy na základě jejich žádosti v souvislosti s plněním jejich úkolů.
2. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány
Provozovatel zpracovává osobní údaje (kamerové záznamy) po dobu s ohledem na aktuální kapacitu kamerového systému, a to minimálně 4, maximálně 6 kalendářních dnů a to v případě, že v průběhu uvedené doby nedojde k jejich využití pro stanovený účel. V případě využití kamerového záznamu pro stanovený účel je tento zpracováván po celou dobu trvání účelu.
Po uplynutí stanovené doby zpracování osobních údajů (kamerových záznamů) jsou tyto provozovatelem zlikvidovány.

2. Informace o právech klientů v souvislosti se zpracováváním jejich osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Na základě uvedených předpisů tímto provozovatel jakožto správce poskytuje klientům jakožto subjektům údajů následující informace o jejich právech, která jim z těchto předpisů vyplývají:

a) Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 Nařízení má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od správce:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, i kopii osobních údajů.

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za poskytnutí kopie na žádost subjektu údajů správce účtuje poplatek na základě administrativních nákladů na zpracování ve výši 200 Kč. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Právem získat kopii uvedenou v předchozím odstavci nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

b) Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 Nařízení má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude správce zpracovávat. Subjekt údajů má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm správce zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede správce bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

Vzhledem k tomu, že dotčené osobní údaje jsou zpracovány pouze formou kamerového záznamu, nebudou tyto osobní údaje předmětem úprav, které by vedly k jejich pozměnění.

c) Právo na výmaz
Dle čl. 17 Nařízení má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud subjekt údajů využije u správce svého individuálního práva na výmaz osobních údajů, je povinen o tuto skutečnost požádat písemně pro potřeby vedení záznamu o zpracování osobních údajů u správce. Správce žádosti vyhoví bezodkladně a v co možná nejkratším možném čase, a provede výmaz příslušných osobních údajů subjektu údajů.

O tomto faktu je v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů veden u správce trvalý záznam, včetně žádosti subjektu údajů o výmaz.

d) Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 Nařízení má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

e) Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Dle čl. 19 Nařízení má subjekt údajů právo na oznámení ze strany správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude správce informovat subjekty údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

f) Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 Nařízení má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce o předání těchto údajů jinému správci s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle čl. 21 Nařízení má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

O tomto faktu je v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů veden u správce trvalý záznam, včetně žádosti subjektu údajů o výmaz.

h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Podle článku 22 Nařízení, subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, ledaže takové rozhodnutí je
a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
V případech uvedených v písm. a) a c) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Vzhledem k účelu sběru kamerových záznamů provozovatel prohlašuje, že tyto záznamy nebudou použity jako podklad pro rozhodování ve smyslu článku 22 Nařízení.

i) Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
Podle článku 34 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.
Oznámení subjektu údajů se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:
a) správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;
b) správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů se již pravděpodobně neprojeví;
c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být subjekty údajů informovány stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.

j) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Kamerové záznamy jsou zpracovávány na základě zákonné licence k takovému zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro zajištění a uplatnění právních nároků. Z uvedeného důvodu není k zpracovávání těchto osobních údajů zapotřebí souhlasu subjektu údajů, tzn. ani není možné takový souhlas odvolat.

Provozovatel zpracovává osobní údaje (kamerové záznamy) po dobu s ohledem na aktuální kapacitu kamerového systému, a to minimálně 4, maximálně 6 kalendářních dnů a to v případě, že v průběhu uvedené doby nedojde k jejich využití pro stanovený účel. V případě využití kamerového záznamu pro stanovený účel je tento zpracováván po celou dobu trvání účelu.

Po uplynutí stanovené doby zpracování osobních údajů (kamerových záznamů) jsou tyto provozovatelem zlikvidovány.

k) Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě stížnosti
Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že hodlá podat stížnost v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů (kamerových záznamů).

.Stálí zákazníci, držitelé Domyno Zákaznické Karty od nás získávají možnost býti informováni o mimořádných slevách a připravovaných speciálních akcích. Tyto informace reklamního charakteru se týkají výhradně nabídek společnosti Domyno Sport, s.r.o. Nejsou tedy klientům zasílány žádné reklamní informace třetích stran.

Za účelem poskytování těchto informací budeme využívat Vámi předané osobní údaje (email). Informace o zpracovávání těchto osobních údajů naleznete na našich webových stránkách www.domyno.cz v sekci „Obchodní podmínky“, záložka „Ochrana osobních údajů“.

Tento souhlas, prosíme, potvrďte v nastavení svého osobním profilu na www.domynoonline.cz v sekci Souhlasy, 2. zasílání reklamních emailů. Bez tohoto souhlasu Vám nebudou slevové a speciální akce zasílány! Tento souhlas může být rovněž z Vaší strany kdykoliv odvolán.

Držitelé karty Multisport mohou zdarma navštívit pouze jednu vybranou hodinu/lekci v jednom dni, přičemž se v takovém případě musí vždy prokázat platnou kartou Multisport, které je vedena na jejich jméno. Chtějí-li navštívit hodinu další, musí použít k jejímu zaplacení Domyno Zákaznickou Kartu. Karta Multisport neopravňuje svého držitele ke vstupu na všechny sportovní aktivity provozovatele. Více informací o možnostech uplatnění karty Multisport žádejte na recepcích Domyno Akademie a Domyno Fitness. Každý kdo chce využívat možnosti rezervace, musí být držitelem Domyno Zákaznické Karty na které musí mít minimální výši depositu v hodnotě 179 Kč (platí i pro držitele karty Multisport).

Stříbrná
Domyno Sportovní Akademie (H.E.A.T. Program, Kondiční program – TRX, Kruhový trénink FKT, Core, Cross Trainning) Domyno Wellness (Fitness, Spinning, Pohybové aktivity – Power jóga, Step Body, Aerobik, Fit Box, Pilates, Cvičení na míčích, SM Systém, Bosu, Problémové partie, Piloxing…), Léto (venku) – TRX, Funkční kruhový trénink, TRX, Core; PROGYM

Dítě
O možnosti využití se prosím informujte přímo u partnerského zařízení.

FKSP
Domyno Sportovní Akademie (H.E.A.T. Program, Kondiční program – TRX, Kruhový trénink FKT, Core, Cross Trainning) Domyno Wellness (Fitness, Spinning, Pohybové aktivity – Power jóga, Step Body, Aerobik, Fit Box, Pilates, Cvičení na míčích, SM Systém, Bosu, Problémové partie, Piloxing…), Léto (venku) – TRX, Funkční kruhový trénink, TRX, Core; Sportovní hala PROGYM

Student
Domyno Sportovní Akademie (H.E.A.T. Program, Kondiční program – TRX, Kruhový trénink FKT, Core, Cross Trainning) Domyno Wellness (Fit Pain Free, Fitness, Spinning, Pohybové aktivity – Power jóga, Step Body, Aerobik, Fit Box, Pilates, Cvičení na míčích, SM Systém, Bosu, Problémové partie, Piloxing), Léto (venku) – TRX, Funkční kruhový trénink, TRX, Core; Sportovní hala PROGYM

Další informace na stránce Multisport