, blahopřejeme!
Kamerový systém

Zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému 

1. Podmínky zpracování osobních údajů

a) Totožnost správce osobních údajů a jeho pověřence
Správcem osobních údajů o stálých zákaznících je provozovatel areálu Domyno Wellness, Domyno Sportovní Akademie, Domyno Burger Baru a Domyno Progym, kterým je společnost Domyno Sport s.r.o. se sídlem Praha, Novodvorská 1062/12, PSČ 142 00, IČ: 08366322 (dále také „provozovatel“, či pro potřeby ochrany osobních údajů také „správce“).

Pověřencem správy osobních údajů byl pro společnost Domyno1 s.r.o. ustanoven Milan Kabrna DPO. V případě jakýchkoliv dotazů či jiných podnětů se obraťte emailem na adresu pověřence správy osobních údajů: kabrnam@domyno.cz

b) Osobní údaje podléhající zpracování
Provozovatel prostřednictvím kamerového systému zpracovává následující osobní údaje – podobizna, lokomoce (pohyb) a biometrické údaje v podrobnostech nezbytných pro ztotožnění zaznamenané osoby.

c) Právní titul zpracování osobních údajů
Provozovatel zpracovává osobní údaje o osobách nacházejících se v areálu Domyno na základě zákonné licence, a to jako zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro zajištění a uplatnění právních nároků.

d) Účel, k němuž jsou osobní údaje zpracovány
Účelem zpracování je obstarání důkazních prostředků pro eventuální následné použití Policií ČR a orgány veřejné správy při odhalování páchání trestné činnosti a přestupků, případně pro eventuální následné použití samotným provozovatelem k zajištění a uplatnění jeho právních nároků.

e) Prostředky a způsob zpracování osobních údajů
Sběr osobních údajů provádí provozovatel a to zaznamenáním obrazu osob prostřednictvím kamerového systému a následnou dočasnou archivací záznamu na datovém nosiči.
1. Osoby, jimž mohou být osobní údaje zpřístupněny
Provozovatel zpřístupňuje osobní údaje (kamerové záznamy) Policii ČR a orgánům veřejné správy na základě jejich žádosti v souvislosti s plněním jejich úkolů.
2. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány
Provozovatel zpracovává osobní údaje (kamerové záznamy) po dobu s ohledem na aktuální kapacitu kamerového systému, a to minimálně 4, maximálně 6 kalendářních dnů a to v případě, že v průběhu uvedené doby nedojde k jejich využití pro stanovený účel. V případě využití kamerového záznamu pro stanovený účel je tento zpracováván po celou dobu trvání účelu.
Po uplynutí stanovené doby zpracování osobních údajů (kamerových záznamů) jsou tyto provozovatelem zlikvidovány.

2. Informace o právech klientů v souvislosti se zpracováváním jejich osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Na základě uvedených předpisů tímto provozovatel jakožto správce poskytuje klientům jakožto subjektům údajů následující informace o jejich právech, která jim z těchto předpisů vyplývají:

a) Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 Nařízení má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od správce:

  • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
  • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
  • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, i kopii osobních údajů.

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za poskytnutí kopie na žádost subjektu údajů správce účtuje poplatek na základě administrativních nákladů na zpracování ve výši 200 Kč. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Právem získat kopii uvedenou v předchozím odstavci nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

b) Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 Nařízení má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude správce zpracovávat. Subjekt údajů má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm správce zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede správce bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

Vzhledem k tomu, že dotčené osobní údaje jsou zpracovány pouze formou kamerového záznamu, nebudou tyto osobní údaje předmětem úprav, které by vedly k jejich pozměnění.

c) Právo na výmaz
Dle čl. 17 Nařízení má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud subjekt údajů využije u správce svého individuálního práva na výmaz osobních údajů, je povinen o tuto skutečnost požádat písemně pro potřeby vedení záznamu o zpracování osobních údajů u správce. Správce žádosti vyhoví bezodkladně a v co možná nejkratším možném čase, a provede výmaz příslušných osobních údajů subjektu údajů.

O tomto faktu je v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů veden u správce trvalý záznam, včetně žádosti subjektu údajů o výmaz. 

d) Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 Nařízení má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

e) Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Dle čl. 19 Nařízení má subjekt údajů právo na oznámení ze strany správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude správce informovat subjekty údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

f) Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 Nařízení má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce o předání těchto údajů jinému správci s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle čl. 21 Nařízení má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

O tomto faktu je v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů veden u správce trvalý záznam, včetně žádosti subjektu údajů o výmaz. 

h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Podle článku 22 Nařízení, subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, ledaže takové rozhodnutí je
a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
V případech uvedených v písm. a) a c) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Vzhledem k účelu sběru kamerových záznamů provozovatel prohlašuje, že tyto záznamy nebudou použity jako podklad pro rozhodování ve smyslu článku 22 Nařízení.

i) Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
Podle článku 34 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.
Oznámení subjektu údajů se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:
a) správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;
b) správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů se již pravděpodobně neprojeví;
c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být subjekty údajů informovány stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.

j) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Kamerové záznamy jsou zpracovávány na základě zákonné licence k takovému zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro zajištění a uplatnění právních nároků. Z uvedeného důvodu není k zpracovávání těchto osobních údajů zapotřebí souhlasu subjektu údajů, tzn. ani není možné takový souhlas odvolat.

Provozovatel zpracovává osobní údaje (kamerové záznamy) po dobu s ohledem na aktuální kapacitu kamerového systému, a to minimálně 4, maximálně 6 kalendářních dnů a to v případě, že v průběhu uvedené doby nedojde k jejich využití pro stanovený účel. V případě využití kamerového záznamu pro stanovený účel je tento zpracováván po celou dobu trvání účelu.

Po uplynutí stanovené doby zpracování osobních údajů (kamerových záznamů) jsou tyto provozovatelem zlikvidovány.

k) Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě stížnosti
Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že hodlá podat stížnost v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů (kamerových záznamů).